Oslo storbylegevakt

av Kristin Bredesen

Oslo storbylegevakt som skal oppføres på den gamle tomta til Aker Sykehus i Trondheimsveien skal klassifiseres etter BREEAM Excellent standarden. – En viktig forutsetning for klassifiseringen er valg av energismarte løsninger i tekniske anlegg for å redusere energikostnadene, sier prosjektleder Tor Hoel i Advansia.

Advansia er Norges største fagmiljø innen prosjekt og byggeledelse med kontorer i Oslo, Trondheim, Molde, Ålesund, Stavanger og Bergen. Byggingen av Oslo storbylegevakt starter 1. kvartal 2020 og skal etter planen ferdigstilles 1. kvartal 2023. Legevakta og psykiatrisk poliklinikk blir på til sammen 26 000 kvm, i tillegg til 5000 kvm underjordisk garasje.

Nært samarbeid med Omsorgsbygg
Planlegging av gjennomføringsstrategien for Oslo storbylegevakt har skjedd i nært samarbeid med Omsorgsbygg Oslo KF, som er byggherren. – Vi var opptatt av å forbedre prosjektgjennomføringen og stilte oss følgende spørsmål: Hvilke problemer oppstår i prosjekter og hvor er forbedringspotensialet? Vi konkluderte med at «ikke-verdiskapende prosjektarbeid» skjer som følge av omprosjektering, krangling, nye spesifikasjoner og krav. Målet var å få bukt med slike hendelser ved å etablere et trepartssamarbeid mellom rådgiver, byggherre og entreprenør. Vi mente at det ville redusere ikke-produktivt arbeid til et minimum, sier Hoel. Han kan fortelle at krangling og uenighet er tapsbringende for alle parter i et så stort og omfattende prosjekt.
– Målet er å øke produktiviteten. Gjør vi kun det vi har gjort tidligere, blir det en bremse for arbeidsutførelsen. Det overordnete målet er å skape et godt prosjektklima slik at vi tør å tenke og handle annerledes slik at vi oppnår stordriftsfordeler.

Det overordnete målet var å skape et godt prosjektklima slik at vi tør å tenke og handle annerledes slik at vi oppnår stordriftsfordeler, sier prosjektleder Tor Hoel i ÅF Advansia.

Sparer skattebetalerne for flere millioner kroner
Oslo storbylegevakt er en ambisiøs gjennomføringsform for godt samspill. På spørsmål om hvordan samspillet så langt har fungert mellom alle involverte parter i prosjektet, under ett år og har så langt oppnådd åpenhet og tillit mellom alle tekniske fag for å utvikle gode løsninger. Vi utfører arbeidsoperasjonene litt annerledes enn tidligere. Vi jobber med LEAN-planlegging og gjennomfører prosjekteringsprosessene i et 3-parts samarbeid. Det vil redusere tidsforbruket og effektivisere gjennomføringen av prosjektet. Vi har klart å optimalisere våre rutiner uten at det har gått utover kvaliteten. I det lange løp vil det spare skattebetalerne for flere millioner kroner.

Smart styring av tekniske anlegg
Hoel mener det er viktig få alle fag, fra elektrikere, rørleggere, snekkere og malere til å spille på lag i planleggings- og gjennomføringsfasen. – I kontraheringsfasen kom vi tidlig i samspill med alle tekniske entreprenører, herunder elektro. Elektroentreprenøren har kommet med gode innspill til prosjektet, som er gjennomgått i detalj. Vi har sett på løsninger, optimaliseringer og forenklinger uten at det har gått utover funksjonaliteten. Installatøren har aktivt bidratt med sin kompetanse til våre rådgivere. Oslo storbylegevakt vil få avanserte teknologiske, moderne løsninger. I og med at dette er en kombinert skade-, allmenn- og psykiatrisk legevakt, med sju operasjonssaler, stilles det strenge krav til helseteknologi og sikkerhetsløsninger. Samarbeidet mellom trekløveret elektro, automasjon og IKT, spiller en fremtredende rolle i prosjektutførelsen.

Stort forbedringspotensial
På spørsmål om hvor mye byggebransjen taper på dårlige entreprisformer, svarer Hoel: Ser vi på hele bransjen under ett, snakker vi om store tap på ikke produktivt arbeid. Men det er fullt mulig å gjennomføre effektive prosjekterings- og produksjonsprosesser med standard norske entreprisekontrakter, som vi gjør. De siste 20 årene har produktivitetsveksten i norsk bygge- og anleggsindustri vært flat, mens andre sammenliknbare industrisektorer i fastlands-Norge har økt sin produktivitet. I bygg- og anleggsbransjen opplever vi ikke tilsvarende produktivitetsøkning, og her er forbedringspotensialet stort.

Samfunnsmessig viktig oppeside
De samfunnsøkonomiske konsekvensene av krangling, forsinkelser og krav, er like store som tapt produktivitet i gjennomføringsprosessen. – Når entreprenører og rådgivere kommer med et prosjekttilbud, innbaker de bl.a. ikke produktivt arbeid som tvister og omprosjektering. I Oslo storbylegevakt er målet å øke produktivitet og redusere utbyggingskostnadene, men likevel beholde gjeldende standard og kvalitet og ferdigstille prosjektet i henhold til tidsplan, sier Hoel. – Vi realiserer nå en ny tenkemåte i forbindelse med prosjektering, som forhåpentligvis vil komme hele bransjen til gode. Omsorgsbyggs valg av bygningskropp og tekniske løsninger er modige og nyskapende. Vi har også et nært og godt samarbeid med PG (COWI og Nordic), Skanska, GK byggautomasjon og Bravida. Gjennomføringsformen vår er ambisiøs og vil gi Oslos befolkning den mest moderne og funksjonelle legevakta i Norge.

Milliardprosjekt
Prosjektet har en kostnadsramme på ca. 3 milliarder kroner. – Hadde vi fulgt gamle entrepriseformer ville totalsummen blitt høyere. I 2023 får vi svar på om prosjektet har levd opp til forventningene. Vårt mål er å levere storbylegevakta under budsjett samtidig som entreprenørene får sin forutsigbare fortjeneste. Målet er ikke å bygge billigst, men til riktig pris slik at Oslos befolkning får en standard og kvalitet, som er en moderne legevakt verdig. Forprosjektering og planlegging av bygget tok tre år mens oppføringen vil ta tre år. Dette er en legevakt som har en levetid på over 40 år. Derfor må vi tilrettelegge for en effektiv drift i løpet av byggets levetid, sier Hoel til slutt.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS