Verdens første anlegg med mål om BREEAM NOR Outstanding

av Kristin Bredesen
ASKO Sande

ASKO bygger nå selskapets mest avanserte og helautomatisert regionslager i Sande. Går alt etter planen skal det sertifiseres etter den høyeste miljøsertifiseringsstandarden BREEAM NOR Outstanding.

– Meg bekjent er det ingen andre lagerbygg i verden som har klart å oppnå en slik miljøsertifiseringsstandard, sier styreleder i ASKO Torbjørn Johannson.

Johannson kan fortelle at elektroleveransene til lager- og administrasjonsbygget vil beløpe seg til flere titalls millioner kroner. – Dette blir det mest bærekraftige lageret og administrasjonsbygget i verden med bruk av de mest fornybare energikilder som er å oppdriver i markedet. Regionslageret skal erstatte Drammenslageret som blir nedlagt når regionlageret er ferdig utbygd. I tillegg skal all dagligvareomsetning fra ASKO Øst AS overføres til Sande. Videre vil en del av lageromsetningen i Oslo og Larvik overføres, fordi disse lagrene har nådd sin totalkapasitet.

Bærekraftperspektiv
– I et bærekraftperspektiv skulle vi ikke bygge lageret på dyrkbar jord. Derfor valgte vi en «bergtomt» kun 10 minutters kjøretid fra Drammen. Tomta er gravd og sprengt ut med enormt mye overskudd av løsmasse, som er kjørt bort til nærliggende deponi. Flyttingen av riksveien i fjor var det største riksveiprosjektet i Vestfold kommune, sier Johannson, som kan fortelle at ASKO var klare og tydelige på sine behov og angrep lagerutbyggingen på flere flanker. Vi ser at dagligvareleveranser fra Oslo til sentrale Østlandsstrøk blir nå sterkt hindret av økt trafikktetthet. Svaret ga seg selv: Ved å kjøre fra Sande til Bærum og Asker, slipper vi unna Oslo-trafikken.

Betydelig befolkningsvekst
– Det nye regionslageret i Sande ligger midt i smørøyet i Oslo-området. Ser vi inn i den berømmelige glasskula, vil befolkningsveksten i Østlandsregionen bli på over 15 prosent. Etterspørselen etter mat vil øke med behov for større og mer automatiserte lagre. Vårt helautomatisert logistikkanlegg vil øke effektivitetsgraden og med knapphet på arbeidskraft fremover er dette veien å gå. Meg bekjent vil dette bli et av verdens mest avanserte transport- og logistikkanlegg, sier Johannson. Han regner med en betydelig industriknoppskyting i Sande og flere Drammensbedrifter kommer til å etablere seg her. Når Sande slås sammen Holmestrand kommune vil befolkningsveksten øke med tilgang på god arbeidskraft.

Møysommelig prosess med å oppføre automatanlegget
– Masseflytting av løsmasser fra tomteområdet skjedde i 2018, mens arbeidet med å sette opp bygningskroppen startet i år og vi har tett lagerbygg innen utgangen av desember mens administrasjonsbygget er klart høsten 2020. Fra nyttår kommer det 500 trailere fullpakket med deler til automatanlegget, som blir montert i løpet av 1 ½ år. Dette er presisjonsarbeid ned på millimeternivå for å få automatlageret til å fungere slik det skal, sier Johannson.

Helautomatisert lager
– ASKOs regionlager tilrettelegges for selskapets tørr-, og frysevarer i Sande og vi vil ha transitt av kjølevarer. På lageret fraktes varene mellom de ulike lagerdelene på en ensporet jernbane. Vi har et kranlager for helpaller og roboter som plukker varene til et brettlager og fra brett til kundepaller. 90 prosent av varene håndteres i automatlageret, mens resten skjer manuelt, sier Johannson. Han kan fortelle at man ennå ikke har tatt stilling til hvordan man skal håndtere frukt og grønt. – Det er levende «varer» hvor utfordringene med automatisk plukk er store. Derfor har vi igangsatt et prosjekt for å finne frem til riktige tiltak.

BREEAM Outstanding
– Målet er å sertifisere lageret etter den internasjonale miljøsertifiseringsstandarden BREEAM NOR Outstanding, som er det høyeste miljøsertifiseringsstandarden. Den omhandler mye mer enn klimautslipp, men i like stor grad på hvordan vi håndterer farlig avfall i byggeperioden, overskuddsmasser, kollektive transportløsninger for medarbeiderne i regionslageret, vannhåndtering og energikilder og forbruk. Dette skal bli det mest bærekraftige bygget med bl.a. solceller på lagertak og Cedumtak på administrasjonsbygget der vi skal etablere en koloni med humler som får suse fritt omkring og som pollinerer blomster, forteller Johannson.

Innovativ byggeledelse
I byggefasen er målet å redusere miljøbelastningen med innovativ byggeledelse. – I forbindelse med BREEAM sertifiseringen, vil det være en uavhengig revisor som vil revidere hvordan byggeprosessen utføres. Brakkeriggene i Sande skal bl.a. være like rene og pene som mitt kontor på Kalbakken. I tillegg er vi pålagt å håndtere farlig avfall riktig, kildesortere 90 prosent av byggavfallet, følge lovpålagte HMS-krav og påse at trafikk inn og ut av anleggsområdet skjer å en forsvarlig måte, understreker Johannson.

Produserer mer ren energi enn vi bruker
Lageret får behovsstyrt ventilasjon og LED-belysning som bidrar til å redusere energiforbruket. Strømforbruket til anlegget er beregnet til ca. 8 millioner kWh. – Ren energi som produseres fra solceller og varmegjenvinning, utgjør ca. 20 prosent av energibehovet. For øvrig har vi syv vindmøller som produserer mye energi til våre anlegg og flere er på tegnebrettet, sier Johannson. – Totalt sett produserer vi mer ren energi enn vi bruker og kan på sikt selge den til eksterne brukere.

Oppstartsproblemer
– Det er ikke til å unngå at bygging av automatlagre kan medføre oppstartsproblemer. I de fleste tilfeller tar det 1–1 ½ år å innkjøre dem, samtidig som vi skal ha tilnærmelsesvis full drift. Skjer det for eksempel tekniske problemer på vårt hovedlager i Vestby får det ringvirkninger for lagerproduksjonen, inn- og uttransportering. Med et slik avansert og teknifisert anlegg kan vi ikke basere oss på mannekraft for å løse problemene. Inntil utstyrsleverandørene finner feilen vil det stå stille, sier Johannson, som forteller at dette er risikoen med slike anlegg. – Men det er noe vi tar høyde for når anleggene prosjekteres og utbygges.

Solcelleboom
– På alle lagertak hos ASKO i Norge er det montert 90 000 solcellepaneler og i Sande skal det monteres 15 000 paneler. Fordelene med solceller er at de er enklere å montere og står alene for 20 prosent av vårt energibehov, sier Johannson. Han kan fortelle at ASKO skal utnytte fornybar energi på en effektiv måte. – I Norge blåser det bokstavelig talt friskt rundt vindmøller. Vi har et fortrinn sammenliknet med internasjonale pensjonsfond, som kjøper lokale områder i Norge til vindmølleutbygging. Når vi konkurrerer mot dem i for eksempel Lillesand, sier vi til ordføreren at ASKO forsyner sine butikker med ren energi fra vindmøller. Vi gjør ikke det for å tjene penger, men for at våre butikker over hele Norge skal bli selvforsynt med ren energi. Når vi er i møter med kommunale myndigheter blir vi tatt imot på en annen måte enn de store pensjonsgigantene som kun investerer i vindmøller for å tjene penger.

Elektriske og hydrogendrevne biler
Når ASKOs regionlager på Sande står ferdig, vil man benytte både elektriske og hydrogendrevne biler. Biodrevende biler er fortsatt aktuelt i noen år fremover fordi verken hydrogen- eller elektriske biler er serieproduserte. – Vi kjøpte en elektrisk pilotlastebil i 2016. Den har vært en god del på verksted men går nå i en skiftordning i Oslo. I Trondheim har vi verdens fire første hydrogenlastebiler under uttesting. I Norge er det kun «lille» ASKO som ber produsentene om å starte serieproduksjonen av slike biler. Enn så lenge er det et fåtall lastebilprodusenter som ser nytten av det, sier Johannson. – Unntaket er Skandia som i høst skal produsere to nye elektriske lastebiler for oss. Til neste år kommer de til å produsere 50 og i 2021 ytterligere 50. Avtalen er at vi får brorparten av disse bilene. Det gjør at ASKO får flest elektriske biler i verden og bidrar til at vi skal nå ambisjonen om å bli den første og største utslippsfrie transportøren i verden. Det er viktig å ha noen djerve mål å jobbe mot, men, sier han, vi kan ikke kassere seieren før bilene er på plass.
Moderne anlegg som dekker lokale behov.

– Vil Sande-anlegget være en forløper for bygging av tilsvarende anlegg i Norge?
– Ikke foreløpig. Et slikt moderne automatiseringsanlegg krever stor omsetning for å kunne forsvare lønnsomheten. Over hele Norge har vi moderne anlegg som dekker lokale behov. Anleggene har færre helautomatiserte løsninger, men baserer seg på automatiske rutiner og AGV-trucker for å oppnå god lønnsomhet, sier Johannson

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS